Innovative boligkonsepter for alle – Drammen 15. mars

Konferansen 2017 er over.

Takk for godt oppmøte, gode presentasjoner og diskusjoner.

Her finner du presentasjonene fra konferansen.

Kan vi øke kvaliteten på boliger ved å legge til rette for bedre sosialt felleskap? Eller hvis vi deler på ressursene? Hvordan får vi til det?
På Drammenskonferansen 2017 får du lære mer fra noen av de mest spennende nye boligkonseptene som er underveis i Norden.

terrasse

Vindmøllebakken bærekraftige bofelleskap, Stavanger

—————–
Sted: Union scene, Grønland 60, 3045 Drammen
Tid:    Onsdag 15. Mars kl. 08.30-16.00
—————–

Drammenskonferansen 2017 er for deg som har behov for å komme videre fra diskusjonen om vi enten skal bygge tett og høyt og holde kostnadene nede, eller velge kvalitet og innovative løsninger. Vi inviterer til en dag med inspirasjon og ny kunnskap om hvordan man både kan styrke bokvaliteter, og samtidig redusere ressursbruken.

Konferansen handler om innovative boligkonsepter og handlingsrommet for en ny type boligutvikling. Vi skal vise fram et mangfold av muligheter, noe som avspeiler en økende bredde av behov og ønsker. «Innovative boligkonsepter for alle» betyr nye løsninger som legger til rette for gode boligområder der alle kan bo, og som samtidig ivaretar andre samfunnsbehov.

Programmet:

UrbaniaCPH. Slik tenker arkitektstudenter at et UrbaniaCPH-prosjekt kan se ut.

UrbaniaCPH. Slik tenker arkitektstudenter at et UrbaniaCPH-prosjekt kan se ut.

UrbaniaCPH, Mette Lorentzen og Michael Soja Høxbroe:
Nytenkende og alternative boformer i København. UrbaniaCPH er en forening som jobber for å få oppført bærekraftige byboliger med fokus på sosiale felleskap. Stikkord er brukerdrevne og demokratiske utviklingprosesser i et marked som per i dag ikke tilbyr dette.


kantine_udefra

Pakhusene, Århus

Bygningen som aldri sover – kombinasjon av boliger og kontorer, Århus:
Pakhusene er et prosjekt som fra starten av har rettet seg mot å skape liv og diversitet, gjennom å kombinere flere funksjoner inn i samme bygning. På dem måten realiseres et stort potensiale for deling mellom boliger og kontorer. Deling av rom og funksjoner til mange tider av døgnet.


vindmollep

Vindmøllebakken, Stavanger

Vindmøllebakken bærekraftige bofelleskap, gaining by sharing i Stavanger, Randi Augenstein, Arkitektfirma Helen&Hard
Kollektive boformer skal spare ressurser i produksjon, drift og bruk av boligene som utvikles sentralt i Stavanger. Ved deling av arealer, funksjoner, utstyr og tjenester kan fellesskapet utløse og støtte nye vaner hos hverandre. Prosjektet er støttet av Husbanken.


Famileboliger ved fjorden. Glassverket-prosjektet til Union Eiendomsutvikling.

Famileboliger ved fjorden. Glassverket-prosjektet til Union Eiendomsutvikling.

Trond Åsheim, Union Eiendomsutvikling
Union har stort fokus på å levere kvalitet og løsninger utover det som er forventet, og utover det som vanligvis blir levert i et standard boligprosjekt. Hovedfokus er å være en bærekraftig eiendomsutvikler, med et solid miljøfokus, og som til enhver tid har de mest fornøyde kundene. Åsheim vil belyse Union sine holdninger når det gjelder valg av standard, kvaliteter og hva som er årsaken til valg av løsninger.


 

bjornar

Bjørnar Johnsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørnar Johnsen, Oslo House property development
Oslo House utvikler urbane prosjekter i Osloregionen med fokus på byfortetting, blandingsformål og byboliger med høy kvalitet. Bjørnar er utdannet sivilarkitekt og har vært utviklingsleder i eiendomsutviklingsselskapet Infill AS. Han har tidligere startet og drevet eget arkitektkontor. Bjørnar har jobbet med byutvikling og fortetting i Oslo i 15 år og startet Infill i 2002. Bjørnar jobber med eiendomsutviklings-konsepter og har ansvar for utvikling av prosjekter i en tidlig fase.

Bjørnar Johnsen vil snakke om urbane mikroboliger og sammenhengen mellom fortetting og høy bo- og livskvalitet.


 

Bjarne Stenquist, Malmö stad/Citylab Action/Sweden Green Building Council:
Stenquist har arbeidet med sammenhengen mellom boliger og sosial bærekraft i Malmö. Han jobber mye med områdeutvikling med sosiale aspekter, og vil blant annet belyse disse spørsmålene i sitt foredrag på Drammenskonferansen:

  • Hvilke overlappende interesser kan man se mellom private, offentlige, frivilligheten og beboerne i prosesser for områdeutvikling?
  • Kan områdeutvikling bidra til lavere sosiale kostnader for både private og offentlige aktører?
  • Kan man si at verdien på en leilighet er proposjonal med kvaliteten på livene som leves i leiligheten?

Boligforskning – basis for ny praksis 

Berit Nordahl fra NMBU i samtale med Karin Høyland fra SINTEF om hvorfor vi trenger nye boligkonsepter. Hva slags kunnskap vi trenger for å utvikle innovative, helhetlige boligkonsepter vil bli belyst.  Sammenhenger mellom forskning og innovasjon, flergenerasjonsboliger, inkluderende boliger og tverrfaglig forskning blir presentert og drøftet.

 


Ellers:

Hege Westskog, forskningsleder fra Cicero vil ta del i en samtale med boligutviklerne og arkitekter om delingsøkonomi og klima. Westskog leder et større forskningsprosjekt om delingsøkonomi og klima, som gjennomføres i nært samarbeid med offentlig sektor, ideelle organisasjoner og næringsliv.

 

Framtidens boligkonsepter
Refleksjoner fra nestleder i magasinet KOTE Ingrid Elisabeth Haraldseid.

Kveldsarrangement 14. mars om streetart og demokratisk kunst i byen, 19.00 på Gummibaren, 50 meter fra Union Scene. (Gratis og åpent for alle)

Med forbehold om endringer.

—————–
Sted: Union scene, Grønland 60, 3045 Drammen
Tid:    Onsdag 15. mars kl. 08.30-16.00
—————–

Arrangører:

Drammen Kommune    Husbanken    NMBU    HSN    insam as